Skip to content Skip to footer

PRIVATUMO POLITIKA

Advokatė Laura Juodakytė (toliau – Advokatė) siekia užtikrinti, kad bendraujant ir teikiant teisines paslaugas asmenims, būtų gerbiamas ir saugomas jų privatumas ir asmens duomenų apsauga. Advokatė siekia sumažinti bet kokią teisinę ir reguliavimo riziką, susijusią su privatumu ir asmens duomenų apsauga.

Ši privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EC panaikinimo (toliau – Reglamentas).

Duomenų valdytojas

Duomenis tvarko advokatė Laura Juodakytė, el. paštas laura.juodakyte@jlaw.lt, 8 689 46799 (duomenų valdytojas).

Kieno asmens duomenys tvarkomi?

Advokatė tvarko asmenų, su kuriais komunikuoja ar teikia teisines paslaugas, duomenis:

 • Potencialių klientų, kurie teikia užklausas ar kitą informaciją Advokatei
 • Klientų, su kuriais sudaromos teisinių paslaugų sutartys
 • Verslo partnerių darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais Advokatė bendradarbiauja

Kokie duomenys tvarkomi?

Advokatė gali tvarkyti šiuos duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas)), darbovietė ir pareigos, susirašinėjimo duomenys, kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarydami ir vykdami teisinių paslaugų sutartis ar kuriuos Advokatė teisėtai surenka iš atitinkamų šaltinių teikdama teisines paslaugas.

Kokiais tikslais tvarkomi duomenys?                                                              

Advokatė tvarko duomenis šiais tikslais:

 • Komunikavimas su potencialiais klientais ir kitais užklausas pateikusiais asmenimis
 • Teisinių paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas
 • Vidaus administravimas

Kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenis?

Advokatė tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Advokatės teisėtam interesui įgyvendinti
 • Sudarytose sutartyse numatytoms prievolėms įvykdyti
 • Teisės aktuose numatytų reikalavimų įvykdymui
 • Sutikimo pagrindu

Kaip tvarkomi Jūsų duomenys?

Advokatė duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, minimalia būtina apimtimi tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.Duomenys tvarkomi laikantis Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Advokatė taiko tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų.

Kiek laiko saugomi duomenys?

Advokatė saugo duomenis teisės aktuose numatytais terminais, bet ne ilgiau negu to reikalauja tikslai, kuriais duomenys buvo surinkti. Jeigu teisės aktuose nėra numatyti atitinkami duomenų saugojimo terminai, Advokatė duomenų saugojimo trukmę nustato vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, atsižvelgiama į ieškinio senaties terminus.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Advokatė saugiai ir negrįžtamai sunaikina nustatytu tikslu tvarkytus duomenis.

Ar renkami interneto svetainės lankytojų duomenys?

Interneto svetainėje www.jlaw.lt naudojami slapukai siekiant pagerinti Jūsų naršymo joje patirtį ir svetainės funkcionalumą. Interneto svetainėje www.jlaw.lt naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko aprašymasĮrašymo momentasSesijos trukmė
trx_addons_is_retinaSlapukai naudojami sklandžiam interneto svetainės veikimui užtikrinti.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
slimstat_tracking_codeSlapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai.Pradėjus naršyti svetainėje30 minučių
_gaGoogle Analytics naudojamas slapukas, analizuojantis svetainės lankytojų elgesį ir padedantis pagerinti svetainės lankytojų patirtį naudojantis svetaine.Pradėjus naršyti svetainėje2 metai
trx-popup-has-cachePadeda svetainei žinoti kada rodyti iššokantį langą.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
wp-settings-time-1Patikrina ar naršyklė leidžia slapukų naudojimą.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
autoptimize_feedPadeda svetainei optimizuoti svetainės krovimo greitį, slapukai praneša svetainei kada yra laikinoji atmintis yra atnaujinta.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
pll_languageSlapukas padeda svetainei aptikti vartotojo kalbą, atsiminti paskutinę pasirinktą kalbą.Pradėjus naršyti svetainėje1 metai
viewed_cookie_policySlapukas praneša svetainei apie vartotojo naudojamus slapukus.Pradėjus naršyti svetainėje1 metai
cookielawinfo-
checkbox-necessary
Slapukas padeda svetainei atsiminti vartotojo pasirinktus slapukų nustatymus.Pradėjus naršyti svetainėje1 valanda
cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary
Slapukas padeda svetainei atsiminti vartotojo pasirinktus slapukų nustatymus.Pradėjus naršyti svetainėje1 valanda

 

Slapukų pagalba gali būti surenkami IP adreso, tinklo ar vietos duomenys, tačiau iš surinktų duomenų Advokatė negali identifikuoti konkretaus fizinio asmens.

Slapukų surinkti duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra įrašomi iš karto, kai apsilankote interneto svetainėje. Valdyti slapukus, pvz., panaikinti jau įrašytus slapukus galite apsilankę naudojamos naršyklės nustatymuose. Gali būti, kad panaikinus slapukus, interneto svetainė dalinai ar visiškai neveiks.

Advokatė naudojasi interneto svetainės www.jlaw.lt analizės paslauga Google Analytics, kuri fiksuoja ir analizuoja statistinius naudojimosi šia svetaine duomenis (lankytojų skaičių, jų veiksmus svetainėje, apsilankymo periodiškumą ir kt.).

Ar duomenys perduodami tretiesiems asmenims?

Advokatė naudojasi trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų) pagalba, kiek tai yra būtina siekiant užtikrinti sklandų profesinės veiklos organizavimą ar interneto svetainės www.jlaw.lt veikimą. Prieš pasitelkdama trečiuosius asmenis, Advokatė įvertina, ar jie užtikrins pakankamą duomenų saugumo lygį ir įgyvendins reikalingas technines ir organizacines priemones. Su trečiaisiais asmenimis visuomet sudaromos duomenų tvarkymo sutartys ir jie kontroliuojami Reglamente numatyta tvarka.

Išimtiniais atvejais, kai tai būtina tinkamo teisinių paslaugų suteikimo tikslu, Advokatė gali perduoti duomenis tretiesiems asmenims, esantiems ne ES/EEE valstybėse (pvz., ginčo nagrinėjimo teisme atveju).

Tarptautinėms organizacijoms Advokatė duomenų neperduoda.

Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą
 • susipažinti su duomenimis
 • reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą
 • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi
 • gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę persiųsti juos kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą)

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, maloniai prašome kreiptis į Advokatę el. paštu laura.juodakyte@jlaw.lt, siųsdami prašymą ir pateikdami duomenis, leidžiančius Jus identifikuoti. Advokatė pateiks atsakymą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį neatlygintinai, tačiau jeigu prašymas bus nepagrįstas ar neproporcingas, Advokatė turi teisę paprašyti atlyginti informacijos ar dokumentų pateikimo išlaidas arba atsisakyti tenkinti prašymą.

Kur kreiptis kilus klausimams?

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į Advokatę el. paštu laura.juodakyte@jlaw.lt arba tel. +370 689 46799. Gavę atsakymą, kuris Jūsų netenkina, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 28 04.

Privatumo politikos Versija 1.0, galioja nuo 2018.05.02